Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Cúnamh ón Aontas Eorpach don Úcráin

Tá an t-eolas seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Freagairt láidir chuimsitheach ón Aontas

Ó cuireadh tús le fogha na Rúise, mar chuid de chur chuige Team Europe, tá an tAontas, a Bhallstáit agus a institiúidí airgeadais ag cur breis agus €37.8 billiún ar fáil chun tacú le hathléimneacht fhoriomlán eacnamaíoch, sóisialta agus airgeadais na hÚcráine. Bhí an méid sin i bhfoirm cúnaimh macra-airgeadais éigeandála, tacaíochta buiséadaí, cúnaimh éigeandála, freagartha ar ghéarchéimeanna agus cabhrach daonnúla.

Chomh maith leis sin, cuireadh bearta cúnaimh mhíleata thart ar €12 bhilliún ar fáil, a bhfuil €3.6 billiún den mhéid sin ag teacht faoin tSaoráid Eorpach Síochána.

Fágann sin gur fiú thart ar €50 billiún an tacaíocht iomlán atá curtha ar fáil don Úcráin go dtí seo ó thosaigh fogha na Rúise. Sa bhreis air sin, tá an Coimisiún ag obair i dtreo ranníocaíocht €1 bhilliún don téarnamh tapa. In éineacht leis na hacmhainní a cuireadh ar fáil chun cuidiú leis na Ballstáit freastal ar riachtanais mhuintir na hÚcráine san Aontas atá ag teitheadh ón gcogadh, is timpeall €67 mbilliún atá sa tacaíocht fhoriomlán don Úcráin agus do mhuintir na hÚcráine.

In 2023, chun leanúint de thacaíocht a thabhairt don Úcráin, tá pacáiste tacaíochta nach bhfacthas a leithéid riamh cheana á chur ar fáil ag an Aontas, pacáiste dar luach suas le €18 mbilliún, i bhfoirm iasachtaí ard-lamháltais. Eisíocadh an chéad tráthchuid €3 bhilliún i mí Eanáir 2023.

Cabhair dhaonnúil

Tá €668 milliún curtha ar fáil le haghaidh tionscadail cabhrach daonnúla chun cuidiú le sibhialtaigh atá thíos leis an gcogadh san Úcráin. San áireamh leis sin tá €630 milliún don Úcráin agus €38 milliún don Mholdóiv chun cúnamh a thabhairt do dhaoine atá ag teitheadh ón bhfogha. Cuireann an chabhair dhaonnúil ón Aontas bia, uisce, cúram sláinte agus dídean ar fáil, sin agus cuidíonn sí chun na bunriachtanais atá ag daoine a chlúdach.

Freisin cuirtear €330 milliún ar fáil do chlár tacaíochta éigeandála a chuidíonn chun rochtain a chinntiú ar earraí agus seirbhísí bunúsacha, amhail oideachas, cúram sláinte agus bia. Cuidíonn sé freisin chun an daonra a chosaint, daoine atá easáitithe ina dtír féin agus na pobail óstacha san áireamh, agus chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide agus leis an talmhaíocht. Sprioc thábhachtach eile is ea bonneagar sibhialtach ar mhionscála a athchruthú, slándáil fuinnimh a chinntiú, agus neartú a dhéanamh ar an gcibearshlándáil, ar shaoirse na meán agus ar ghníomhaíochtaí i gcoinne na bréagaisnéise. Tionscadail dar luach €192 mhilliún a bhí ar siúl roimhe seo, rinneadh coigeartú orthu chun freastal ar riachtanais phráinneacha ar an láthair.

 

Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta

32 thír
líon na dtíortha a bhfuil cúnamh tairgthe acu
Breis agus 83,000 tona
méid na cabhrach comhchineáil atá seolta chun na hÚcráine

Trí Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta, tá cabhair á cur ar fáil againn don Úcráin ó 32 thír – 27 mBallstát den Aontas, an Iorua, an Tuirc, an Mhacadóin Thuaidh, an Íoslainn agus an tSeirbia. San áireamh leis sin tá soláthairtí tarrthála amhail leigheas, bia agus earraí dídine, agus trealamh straitéiseach chomh maith amhail innill dóiteáin, gineadóirí cumhachta, otharchairr agus ospidéil shoghluaiste.

Moil lóistíochta éigeandála agus cabhair rescEU

Mar gheall ar an méadú as cuimse atá ag teacht ar na riachtanais, tá soláthairtí leighis, aonaid shealadacha dídine agus gineadóirí cumhachta curtha ar fáil againn don Úcráin trí stoc-chairn rescEU, sin agus trealamh speisialaithe le haghaidh rioscaí don tsláinte phoiblí amhail bagairtí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha. Agus luach iomlán airgeadais níos mó ná €87 milliún i dtacaíocht rescEU, tá aonaid tithíochta, cultacha cosanta, dí-éilleáin, aerálaithe, caidéil insilte, monatóirí othar, feistí ultrafhuaime, gineadóirí cumhachta agus rudaí eile nach iad san áireamh ann. Tá aslonnuithe leighis á gcomhordú ag an Aontas d’othair ón Úcráin a bhfuil cóireáil de dhíth orthu go práinneach. Go dtí seo tá os cionn 1,850 othar aistrithe chuig ospidéil ar fud na hEorpa chun cúram speisialaithe a fháil. Osclaíodh Mol Medevac de chuid an Aontais i mí Mheán Fómhair 2022 in Rzeszów na Polainne le haghaidh aslonnú leighis na n-othar Úcránach. Cuireann an mol spás sábháilte ar fáil do na hothair atá ag teacht ón Úcráin sula gcuirfear ar aghaidh iad chun cóireáil a fháil in ospidéal i dtír Eorpach eile.

Sa bhreis air sin, bhunaigh an Coimisiún moil lóistíochta um chosaint shibhialta sa Pholainn, sa Rómáin agus sa tSlóvaic chun an chabhair is gá a dháileadh ar an Úcráin chomh tapa agus is féidir. Cuideoidh na moil sin chun an cúnamh atá á chur ar fáil trí Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta a sholáthar. 

An Sásra um Chosaint Shealadach

Lánaí Dlúthpháirtíochta

Mar chuid d’fhreagairt an Aontais Eorpaigh ar ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine, bhunaigh an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit a bhfuil teorainn acu leis an tír na Lánaí Dlúthpháirtíochta idir an tAontas agus an Úcráin an 12 Bealtaine 2022. Is conairí riachtanacha iad na Lánaí Dlúthpháirtíochta d’easpórtálacha talmhaíochta na hÚcráine, agus chun earraí eile a easpórtáil agus a iompórtáil chomh maith.

Ó mhí na Bealtaine i leith, d’éirigh leis na Lánaí Dlúthpháirtíochta an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • chuidigh siad chun thart ar 23 milliún tonna d’earraí talmhaíochta a easpórtáil ón Úcráin (grán, síolta ola agus táirgí gaolmhara), rud a thug ioncam don Úcráin a bhí ag teastáil go mór ón tír agus a chuidigh chun grán a thabhairt do dhaoine a raibh sé de dhíth orthu
 • chuir siad ar fáil tacaíocht theicniúil don Úcráin, don Mholdóiv agus do thíortha an Aontais chun nósanna imeachta a éascú agus chun dlús a chur leo, sin agus chun deireadh a chur le scrogaill ag an teorainn
 • síníodh comhaontuithe lasta leis an Úcráin agus leis an Moldóiv an 29 Meitheamh 2022 a bhuí leo chun idirthuras agus iompar ón dá thír agus chucu a éascú tuilleadh

Chun acmhainneacht na Lánaí Dlúthpháirtíochta a chothú agus a mhéadú tuilleadh, tá infheistíochtaí suntasacha á slógadh ag an Aontas trí chláir éagsúla dá chuid agus trí chláir náisiúnta atá ann cheana. Ní mór leanúint den éascú riaracháin agus oibríochtúil, lena n-áirítear próisis trasnaithe teorann a chuíchóiriú, agus tá gá le tuilleadh maoinithe.

I mí na Samhna chuir an Coimisiún deontais €250 milliún ar fáil go práinneach chun borradh a chur faoi na Lánaí Dlúthpháirtíochta. Sa ghearrthéarma, tacóidh sin le feabhsuithe tapa, go háirithe le trealamh móibíleach, chun amanna feithimh a laghdú agus feabhas a chur ar ghluaiseacht trí na pointí trasnaithe teorann agus ar na bealaí rochtana. Sa mheántéarma, tá an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) agus €50 milliún á slógadh ag an gCoimisiún chun tacú leis na forbairtí bonneagair is gá chun acmhainneacht na Lánaí Dlúthpháirtíochta a mhéadú tuilleadh.

Tacaíocht do pháistí scoileanna na hÚcráine

Tacaíocht don earnáil fuinnimh

In earnáil an fhuinnimh rinneadh eangach leictreachais na hÚcráine a shioncrónú leis an Aontas Eorpach. Leanfaidh an tAontas de thacaíocht a thabhairt don Úcráin in earnáil an fhuinnimh, trí shreafaí cúltreo gáis chuig an tír a chinntiú. Beidh an Úcráin in ann leas a bhaint as ceannach comhpháirteach gáis, gáis nádúrtha leachtaithe (GNL) agus hidrigine san Aontas Eorpach.

Tá 2,400 gineadóir breise á gcur ar fáil ag an Aontas, anuas ar an 3,000 gineadóir a seachadadh cheana féin ó thús an chogaidh. Ar iarratas ón gCoimisiún Eorpach, cuireadh breis agus €157.5 mhilliún ar fáil chun freastal ar na riachtanais láithreacha san earnáil fuinnimh faoi Chiste Tacaíochta Fuinnimh na hÚcráine a bhunaigh an Comhphobal Fuinnimh. Tá €30 milliún á shlógadh ag an Aontas freisin chun 35 mhilliún bolgán solais LED a cheannach don Úcráin.

Support for military equipment and training

Under the European Peace Facility, €3.6 billion have been mobilised to support the delivery of military equipment to the Ukrainian Armed Forces. In addition, the EU Military Assistance Mission for Ukraine is tackling urgent and longer-term training needs of the Ukrainian Armed Forces. EU military support for Ukraine – provided by the European Peace Facility and the Member States directly – is around €12 billion.

Cineálacha eile tacaíochta

 • Tá dleachtanna iompórtála ar easpórtálacha uile na hÚcráine chuig an Aontas curtha ar fionraí ag an Aontas agus tá bearta frithdhumpála agus coimirce uile an Aontais i bhfeidhm maidir le heaspórtálacha cruach ar feadh bliana. Tá sé molta aige freisin síneadh a chur leis an bhfionraí sin tar éis mhí an Mheithimh 2023.
 • D’iarr an Coimisiún ar oibreoirí teileachumarsáide na hEorpa síneadh a chur lena gcomhaontú aon táillí fánaíochta a chur ar fionraí nó a laghdú go suntasach d’Úcránaigh san Aontas.
 • I mí Feabhra 2023, shínigh an Coimisiún agus an Úcráin comhaontú comhlachais na hÚcráine le Clár an Mhargaidh Aonair. Leis an gcomhaontú sin, tabharfar tacaíocht do ghnólachtaí san Úcráin, rud a éascóidh an rochtain ar mhargaí, timpeallacht fhabhrach ghnó, an fás inbhuanaithe agus an t-idirnáisiúnú.
 • Cuirfear tús leis an bplé go luath maidir leis an Úcráin a bheith páirteach i bpríomhchláir eile de chuid an Aontais amhail an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, cláir ar féidir leo tacú leis an Úcráin chun a bonneagar fuinnimh, iompair agus digiteach a nascadh leis an Aontas Eorpach.
 • Comhlachas na hÚcráine le Fís Eorpach agus le Clár Taighde agus Oiliúna Euratom, is uirlis thábhachtach é sin chun éiceachóras taighde agus nuálaíochta na hÚcráine a chaomhnú agus a chothú. D’fhógair an Coimisiún go n-osclóidh sé Oifig nua Fís Eorpach i gCív faoi lár 2023.
 • Ó thús an chogaidh, tá dlús curtha ag an Aontas lena thacaíocht láithreach chun cibear-athléimneacht na hÚcráine a neartú le €10 milliún le haghaidh trealaimh, bogearraí agus tacaíocht ghaolmhar eile. Cuireadh €15 mhilliún eile ar fáil ón bpacáiste €330 milliún chun tacú le haistriú digiteach athléimneach.
 • Cuireann an tAontas tacaíocht ar fáil trí ráthaíochtaí an Aontais arna n-eisiúint ag institiúidí airgeadais, amhail BEI agus BEAF. Ba cheart go gcuirfeadh sé sin ar a chumas do rialtas na hÚcráine iasachtaí a thabhairt agus ar a gcumas do chuideachtaí seirbhísí ríthábhachtacha a thairiscint.
 • Tá an tAontas ag tacú freisin leis an gcomhrac i gcoinne saoirse ó phionós san Úcráin le tionscadal €7.5 milliún chun tacú le himscrúduithe na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta ar choireanna cogaidh a rinne an Rúis. Tacaíonn Eurojust le Comhfhoireann Imscrúdaithe de chuid an Aontais a bunaíodh in éineacht leis an bPolainn, an Laitvia, an Eastóin, an tSlóvaic, an Rómáin, an Liotuáin agus an Úcráin. Tuilleadh eolais maidir leis an Rúis a thabhairt chun cuntais

Tacaíocht don atógáil amach anseo

Ukraine public administration building

Ní mór iarracht mhór dhomhanda airgeadais a dhéanamh chun an Úcráin a atógáil tar éis an damáiste cogaidh. Ba cheart d’údaráis na hÚcráine an iarracht atógála a stiúradh i ndlúthchomhar leis an Aontas Eorpach agus le comhpháirtithe ríthábhachtacha eile, amhail G7 agus G20 agus tríú tíortha eile, chomh maith le hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Seoladh an tArdán Ilghníomhaireachta Comhordaithe Deontóirí i mí Eanáir 2023 chun comhordú a dhéanamh ar thacaíocht ghearrthéarmach agus fhadtéarmach ó dheontóirí idirnáisiúnta agus ó institiúidí airgeadais idirnáisiúnta chun tacú le geilleagar na hÚcráine. Tacóidh Rúnaíocht theicniúil le hobair an Ardáin; is é an Coimisiún a bheidh ina óstach ar an oifig sa Bhruiséil, agus is é rialtas na hÚcráine a bheidh ina óstach ar an oifig i gCív. Leis an ardán beifear in ann dlúth-chomhordú a dhéanamh idir deontóirí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí airgeadais idirnáisiúnta agus cinnteoidh sé go gcuirfear tacaíocht ar fáil ar bhealach comhleanúnach, trédhearcach agus cuntasach.

Tuilleadh eolais maidir le hatógáil na hÚcráine

Nuashonraíodh an leathanach seo den uair dheireanach an 24 Feabhra 2023.

Doiciméid