Skip to main content
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Cúnamh ón Aontas Eorpach don Úcráin

Tá an t-eolas seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Freagairt láidir chuimsitheach ón Aontas

Ó chuir an Rúis tús lena cogadh foghach, tá an tAontas, a Bhallstáit agus a institiúidí airgeadais ag cur breis agus €38.8 billiún ar fáil mar chuid de chur chuige Team Europe chun tacú le hathléimneacht fhoriomlán eacnamaíoch shóisialta agus airgeadais na hÚcráine. Bhí an méid sin i bhfoirm cúnamh macrairgeadais éigeandála, tacaíocht bhuiséadach, cúnamh éigeandála, freagairt ar ghéarchéimeanna agus cabhair dhaonnúil.

Chomh maith leis sin, cuireadh bearta cúnaimh mhíleata thart ar €20 billiún ar fáil, ar slógadh €5.6 billiún de sin faoin tSaoráid Eorpach Síochána.

Fágann sé sin gur fiú thart ar €59 bhilliún an tacaíocht iomlán atá curtha ar fáil don Úcráin go dtí seo ó thosaigh fogha na Rúise. In éineacht leis na hacmhainní a cuireadh ar fáil chun cuidiú leis na Ballstáit freastal ar riachtanais mhuintir na hÚcráine san Aontas atá ag teitheadh ón gcogadh, timpeall €76 bhilliún atá sa tacaíocht fhoriomlán don Úcráin agus do mhuintir na hÚcráine.

Mar chuid den ghealltanas a tugadh le linn an chruinnithe idir an Coláiste agus an Rialtas agus le linn an Chruinnithe Mullaigh idir an tAontas agus an Úcráin, cuirfear €1 bhilliún de thacaíocht ón Aontas ar fáil do théarnamh tapa na hÚcráine. Déanfar é sin a mhaoiniú trí iasachtaí ón gComharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) agus ón mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI).

In 2023, chun leanúint de thacaíocht a thabhairt don Úcráin, tá pacáiste tacaíochta nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe á chur ar fáil ag an Aontas, pacáiste dar luach suas le €18 mbilliún, i bhfoirm iasachtaí ard-lamháltais, dá bhfuil €12 bhilliún eisíoctha cheana féin.

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta

32 thír
líon na dtíortha a bhfuil cúnamh tairgthe acu
Breis agus 94,000 tona
méid na cabhrach comhchineáil atá seolta chun na hÚcráine

In 2022 shlóg an tAontas €330 milliún le haghaidh clár tacaíochta éigeandála a chuidigh chun rochtain a chinntiú ar earraí agus seirbhísí bunúsacha, amhail oideachas, cúram sláinte agus bia. Chuidigh sé freisin chun an daonra a chosaint, daoine atá easáitithe ina dtír féin agus na pobail óstacha san áireamh, agus chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide agus leis an talmhaíocht. Sprioc thábhachtach eile is ea bonneagar sibhialtach ar mhionscála a athchruthú, slándáil fuinnimh a chinntiú, agus neartú a dhéanamh ar an gcibearshlándáil, ar shaoirse na meán agus ar ghníomhaíochtaí i gcoinne na bréagaisnéise. Tionscadail dar luach €192 mhilliún a bhí ar siúl roimhe seo, rinneadh coigeartú orthu chun freastal ar riachtanais phráinneacha ar an láthair.

Moil lóistíochta éigeandála agus cabhair rescEU

Mar gheall ar an méadú as cuimse atá ag teacht ar na riachtanais, tá soláthairtí leighis, aonaid shealadacha dídine agus gineadóirí cumhachta curtha ar fáil againn don Úcráin trí stoc-chairn rescEU, sin agus trealamh speisialaithe le haghaidh rioscaí don tsláinte phoiblí amhail bagairtí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha. Agus luach iomlán airgeadais níos mó ná €97 milliún i dtacaíocht rescEU, tá aonaid tithíochta, cultacha cosanta, dí-éilleáin, aerálaithe, caidéil insilte, monatóirí othair, feistí ultrafhuaime, gineadóirí cumhachta agus rudaí eile nach iad san áireamh ann. Tá aslonnuithe leighis á gcomhordú ag an Aontas d’othair ón Úcráin a bhfuil cóireáil de dhíth orthu go práinneach. Go dtí seo tá os cionn 2,340 othar aistrithe chuig ospidéil ar fud na hEorpa chun cúram speisialaithe a fháil. Osclaíodh Mol Medevac de chuid an Aontais i mí Mheán Fómhair 2022 in Rzeszów na Polainne le haghaidh aslonnú leighis na n-othar Úcránach. Leis an mol, cuirtear spás sábháilte ar fáil do na hothair atá ag teacht ón Úcráin sula gcuirfear ar aghaidh iad chun cóireáil a fháil in ospidéal i dtír Eorpach eile.

Sa bhreis air sin, bhunaigh an Coimisiún moil lóistíochta um chosaint shibhialta sa Pholainn, sa Rómáin agus sa tSlóvaic chun an chabhair is gá a dháileadh ar an Úcráin chomh tapa agus is féidir. Cuideoidh na moil sin chun an cúnamh atá á chur ar fáil trí Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta a sholáthar.

An 21 Aibreán 2023 tháinig an Úcráin chun bheith ina stát rannpháirteach i Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta, an creat dlúthpháirtíochta Eorpach a chabhraíonn le tíortha atá thíos le tubaistí.

An Sásra um Chosaint Shealadach

Lánaí Dlúthpháirtíochta

Mar chuid d’fhreagairt an Aontais Eorpaigh ar ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine, bhunaigh an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit a bhfuil teorainn acu leis an tír na Lánaí Dlúthpháirtíochta idir an tAontas agus an Úcráin an 12 Bealtaine 2022. Is conairí riachtanacha iad na Lánaí Dlúthpháirtíochta d’easpórtálacha talmhaíochta na hÚcráine, agus chun earraí eile a easpórtáil agus a iompórtáil chomh maith.

Ó mhí na Bealtaine 2022 i leith, d’éirigh leis na Lánaí Dlúthpháirtíochta an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • chuidigh siad timpeall 41 mhilliún tona de tháirgí talmhaíochta (grán, olashíolta agus táirgí gaolmhara) agus breis agus 36 mhilliún tona de tháirgí neamhthalmhaíochta (mianta, iarann agus cruach, ithreacha, adhmad) a easpórtáil ón Úcráin, ar easpórtálacha iad a thug ioncam d’fheirmeoirí agus do ghnólachtaí na hÚcráine a bhí ag teastáil go géar
 • tacaíocht theicniúil a chur ar fáil don Úcráin, don Mholdóiv agus do thíortha an Aontais chun nósanna imeachta a éascú agus chun dlús a chur leo, sin agus chun deireadh a chur le scrogaill ag an teorainn
 • síníodh comhaontuithe lasta leis an Úcráin agus leis an Moldóiv an 29 Meitheamh 2022 a bhuí leo chun idirthuras agus iompar ón dá thír agus chucu a éascú tuilleadh

Chun acmhainneacht na Lánaí Dlúthpháirtíochta a chothú agus a mhéadú tuilleadh, tá infheistíochtaí suntasacha á slógadh ag an Aontas trí chláir éagsúla dá chuid agus trí chláir náisiúnta atá ann cheana. Ní mór leanúint den éascú riaracháin agus oibríochtúil, lena n-áirítear próisis trasnaithe teorann a chuíchóiriú, agus tá gá le tuilleadh maoinithe.

I mí na Samhna 2020 chuir an Coimisiún deontais €250 milliún ar fáil go práinneach chun borradh a chur faoi na Lánaí Dlúthpháirtíochta. Sa ghearrthéarma, thacaigh an méid sin le feabhsuithe tapa, go háirithe le trealamh móibíleach, chun amanna feithimh a laghdú agus feabhas a chur ar ghluaiseacht trí na pointí trasnaithe teorann agus ar na bealaí rochtana. Sa mheántéarma, tá an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) agus €50 milliún á slógadh ag an gCoimisiún chun tacú leis na forbairtí bonneagair is gá chun acmhainneacht na Lánaí Dlúthpháirtíochta a mhéadú tuilleadh.

Tá €1 bhilliún slógtha ag an gCoimisiún, an tSeicia, an Pholainn, an Rómáin, an tSlóvaic, Poblacht na Moldóive, an Úcráin, an Banc Eorpach Infheistíochta, an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha agus Grúpa an Bhainc Dhomhanda le chéile do na Lánaí Dlúthpháirtíochta chun slándáil dhomhanda an bhia a mhéadú agus chun líne tharrthála a thabhairt do gheilleagar na hÚcráine.

Tuilleadh eolais faoi lánaí Dlúthpháirtíochta idir an tAontas agus an Úcráin

Tacaíocht do pháistí scoile na hÚcráine

Tacaíocht don earnáil fuinnimh

In earnáil an fhuinnimh rinneadh eangach leictreachais na hÚcráine a shioncrónú leis an Aontas Eorpach. Leanfaidh an tAontas de thacaíocht a thabhairt don Úcráin in earnáil an fhuinnimh, trí shreafaí cúltreo gáis chuig an tír a chinntiú. Beidh an Úcráin in ann leas a bhaint as ceannach comhpháirteach gáis, gáis nádúrtha leachtaithe (GNL) agus hidrigine san Aontas Eorpach.

Tá 2,500 gineadóir breise á gcur ar fáil ag an Aontas, anuas ar an 3,000 gineadóir a seachadadh cheana féin ó thús an chogaidh. Ar iarratas ón gCoimisiún Eorpach, cuireadh tuairim agus €220 milliún ar fáil chun freastal ar na riachtanais láithreacha san earnáil fuinnimh faoi Chiste Tacaíochta Fuinnimh na hÚcráine arna bhunú ag an gComhphobal Fuinnimh. Tá 35 mhilliún bolgán solais LED á seachadadh ag an Aontas chuig an Úcráin.

Tacaíocht le haghaidh trealamh míleata agus oiliúint mhíleata

Faoin tSaoráid Eorpach Síochána, slógadh €5.6 billiún chun tacú le trealamh míleata a chur ar fáil d’Fhórsaí Armtha na hÚcráine. Ina theannta sin, tá Misean um Chúnamh Míleata an Aontais Eorpaigh mar thaca leis an Úcráin ag dul i ngleic le riachtanais oiliúna phráinneacha agus riachtanais níos fadtéarmaí Fhórsaí Armtha na hÚcráine. €20 billiún atá sa tacaíocht mhíleata ón Aontas don Úcráin, arna soláthar ag an tSaoráid Eorpach Síochána agus ag na Ballstáit go díreach.

Ina theannta sin, ghlac an Coimisiún an Gníomh chun Tacú le Táirgeadh Armlóin (ASAP), arb é is aidhm dó armlón agus diúracáin a sheachadadh go práinneach chuig an Úcráin agus cabhrú leis na Ballstáit a gcuid stoc a athlíonadh. Trí bhearta spriocdhírithe a thabhairt isteach, maoiniú san áireamh, is é is aidhm don Ghníomh borradh a chur faoi acmhainneacht táirgeachta an Aontais agus aghaidh a thabhairt ar an nganntanas atá ann faoi láthair maidir le harmlón, diúracáin agus na comhpháirteanna lena mbaineann.

Cumhdaítear an méid seo a leanas sa togra seo le haghaidh Rialachán nua:

 • Ionstraim chun tacaíocht airgeadais a thabhairt le haghaidh acmhainneachtaí táirgeachta tionsclaíche an Aontais a atreisiú i ndáil leis na táirgí cosanta ábhartha;
 • Sásra chun scrogaill sna slabhraí soláthair sin a mhapáil, monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a thuar ar bhealach níos fearr;
 • Creat rialála sealadach a thabhairt isteach chun aghaidh a thabhairt ar an nganntanas soláthair armlóin.

Cineálacha eile tacaíochta

 • I mí na Bealtaine 2023, rinne an tAontas athnuachan ar chur ar fionraí na ndleachtanna custaim, na gcuótaí agus na mbeart cosanta trádála uile ar easpórtálacha na hÚcráine chuig an Aontas go ceann bliana eile, is é sin go dtí mí an Mheithimh 2024.
 • D’iarr an Coimisiún ar oibreoirí teileachumarsáide na hEorpa síneadh a chur lena gcomhaontú chun aon táillí fánaíochta a chur ar fionraí nó a laghdú go suntasach d’Úcránaigh san Aontas.
 • I mí Feabhra 2023, shínigh an Coimisiún agus an Úcráin Comhlachas na hÚcráine le Clár an Mhargaidh Aonair (SMP). Leis an gcomhaontú sin, tabharfar tacaíocht do ghnólachtaí san Úcráin, rud a éascóidh an rochtain ar mhargaí, timpeallacht fhabhrach ghnó, an fás inbhuanaithe agus an t-idirnáisiúnú.
 • I mí an Mheithimh 2023, shínigh an tAontas agus an Úcráin comhaontú lena ndearnadh an Úcráin a chomhlachú le clár na Saoráide um Chónascadh na hEorpa. Cuirfidh sé sin ar a gcumas do thionscnóirí tionscadal na hÚcráine iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ón Aontas i réimse an iompair, réimse an fhuinnimh agus sna réimsí digiteacha, rud a chuirfidh tuilleadh feabhais ar nascacht na hÚcráine lena comharsana san Aontas.
 • Comhlachas na hÚcráine le Fís Eorpach agus le Clár Taighde agus Oiliúna Euratom, is uirlis thábhachtach é sin chun éiceachóras taighde agus nuálaíochta na hÚcráine a chaomhnú agus a chothú. D’fhógair an Coimisiún go n-osclóidh sé Oifig nua Fís Eorpach i gCív faoi lár 2023.
 • Ó thús an chogaidh, tá dlús curtha ag an Aontas lena thacaíocht láithreach chun cibear-athléimneacht na hÚcráine a neartú le €10 milliún le haghaidh trealaimh, bogearraí agus tacaíocht ghaolmhar eile. Cuireadh €19 milliún eile ar fáil ón bpacáiste €330 milliún chun tacú le haistriú digiteach athléimneach.
 • Cuireann an tAontas tacaíocht ar fáil trí ráthaíochtaí an Aontais arna n-eisiúint ag institiúidí airgeadais, amhail BEI agus BEAF. Ba cheart go gcuirfeadh sé sin ar a chumas do rialtas na hÚcráine iasachtaí a thabhairt agus ar a gcumas do chuideachtaí seirbhísí ríthábhachtacha a thairiscint.
 • Tá an tAontas ag tacú freisin leis an gcomhrac i gcoinne saoirse ó phionós san Úcráin trí thionscadal €7.5 milliún chun tacú le himscrúduithe na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta ar choireanna cogaidh atá déanta ag an Rúis. Tacaíonn Eurojust le Comhfhoireann Imscrúdaithe de chuid an Aontais a bunaíodh in éineacht leis an bPolainn, an Laitvia, an Eastóin, an tSlóvaic, an Rómáin, an Liotuáin agus an Úcráin. Tuilleadh eolais maidir leis an Rúis a thabhairt chun cuntais

Tacaíocht don atógáil amach anseo

Ukraine public administration building

Ní mór iarracht mhór dhomhanda airgeadais a dhéanamh chun an Úcráin a atógáil tar éis an damáiste cogaidh. Ba cheart d’údaráis na hÚcráine an iarracht atógála a stiúradh i ndlúthchomhar leis an Aontas Eorpach agus le comhpháirtithe ríthábhachtacha eile, amhail G7 agus G20 agus tríú tíortha eile, chomh maith le hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Seoladh an tArdán Ilghníomhaireachta Comhordaithe Deontóirí i mí Eanáir 2023 chun comhordú a dhéanamh ar thacaíocht ghearrthéarmach agus tacaíocht fhadtéarmach ó dheontóirí idirnáisiúnta agus ó institiúidí airgeadais idirnáisiúnta chun tacú le geilleagar na hÚcráine. Tacóidh Rúnaíocht theicniúil le hobair an Ardáin; is é an Coimisiún a bheidh ina óstach ar an oifig sa Bhruiséil, agus is é rialtas na hÚcráine a bheidh ina óstach ar an oifig i gCív. Leis an ardán beifear in ann dlúth-chomhordú a dhéanamh idir deontóirí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí airgeadais idirnáisiúnta agus cinnteoidh sé go gcuirfear tacaíocht ar fáil ar bhealach comhleanúnach, trédhearcach agus cuntasach.

Tuilleadh eolais maidir le hatógáil na hÚcráine

Nuashonraíodh an leathanach seo den uair dheireanach an 22 Lúnasa 2023.

Doiciméid

24 MÁRTA 2023
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment
English
(6.03 KB - HTML)
Íoslódáil