Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Cúnamh ón Aontas Eorpach don Úcráin

Tá an fhaisnéis seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

In focus

Freagairt láidir chuimsitheach ón Aontas

Ó cuireadh tús le fogha na Rúise, gheall an tAontas, a Bhallstáit agus a institiúidí airgeadais breis agus €19 mbilliún a shlógadh chun tacú le hathléimneacht fhoriomlán eacnamaíoch, sóisialta agus airgeadais na hÚcráine. Bhí an méid sin i bhfoirm cúnaimh macra-airgeadais éigeandála, tacaíochta buiséadaí, cúnaimh éigeandála, freagartha ar ghéarchéimeanna agus cabhrach daonnúla. Táthar ag ullmhú cúnamh macrairgeadais breise a bhfuil suas le €3 bhilliún ann.

Chomh maith leis sin, cuireadh bearta cúnaimh mhíleata dar luach €3.1 billiún ar fáil faoin tSaoráid Eorpach Síochána. Úsáidfear sin chun an tacaíocht mhíleata chomhchineáil a thugann siad don Úcráin a aisíoc leis na Ballstáit.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Cabhair dhaonnúil

Tá €523 mhilliún curtha ar fáil le haghaidh tionscadail cabhrach daonnúla chun cuidiú le sibhialtaigh atá thíos leis an gcogadh san Úcráin. San áireamh leis sin tá €485 mhilliún don Úcráin agus €38 milliún don Mholdóiv chun cúnamh a thabhairt do dhaoine atá ag teitheadh ón bhfogha. Cuireann an chabhair dhaonnúil ón Aontas bia, uisce, cúram sláinte agus dídean ar fáil, sin agus cuidíonn sí chun na bunriachtanais atá ag daoine a chlúdach.

Ina theannta sin, táthar ag cur €332 mhilliún ar fáil le haghaidh clár tacaíochta éigeandála a chuidíonn chun rochtain a chinntiú ar earraí agus seirbhísí bunúsacha, amhail oideachas, cúram sláinte agus bia. Cuidíonn sé freisin chun an daonra a chosaint, daoine atá easáitithe ina dtír féin agus na pobail óstacha san áireamh, agus chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide agus leis an talmhaíocht. Sprioc thábhachtach eile is ea bonneagar sibhialtach ar mhionscála a athchruthú, slándáil fuinnimh a chinntiú, agus neartú a dhéanamh ar an gcibearshlándáil, ar shaoirse na meán agus ar ghníomhaíochtaí i gcoinne na bréagaisnéise. Tionscadail dar luach €185 mhilliún a bhí ar siúl roimhe seo, rinneadh coigeartú orthu chun freastal ar riachtanais phráinneacha ar an láthair.

 

Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta

31 thír
líon na dtíortha a bhfuil cúnamh tairgthe acu
Breis agus 70,000 tona
méid na cabhrach chomhchineáil atá seolta chun na hÚcráine

Trí Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta, tá cabhair á cur ar fáil againn don Úcráin ó 31 thír – 27 mBallstát den Aontas, an Iorua, an Tuirc, an Mhacadóin Thuaidh agus an Íoslainn. San áireamh leis sin tá soláthairtí tarrthála amhail leigheas, bia agus earraí dídine, agus trealamh straitéiseach chomh maith amhail innill dóiteáin, gineadóirí cumhachta, otharchairr agus ospidéil shoghluaiste.

Moil lóistíochta éigeandála agus cabhair rescEU

Mar gheall ar riachtanais atá ag méadú leo, tá trealamh leighis agus foscaidh curtha ar fáil againn, agus trealamh speisialaithe le haghaidh rioscaí don tsláinte phoiblí amhail bagairtí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha don Úcráin trí stoc-chairn rescEU atá lonnaithe sa Ghearmáin, sa Ghréig, san Ísiltír, sa Rómáin, sa tSualainn, san Ungáir, agus sa Danmhairg. Agus luach iomlán airgeadais beagnach €34 mhilliún i dtacaíocht rescEU, tá aonaid tithíochta, cultacha cosanta, dí-éilleáin, aerálaithe, caidéil insilte, monatóirí othar, feistí ultrafhuaime, agus rudaí eile nach iad san áireamh ann. Tá aslonnuithe leighis á gcomhordú ag an Aontas d’othair ón Úcráin a bhfuil cóireáil de dhíth orthu go práinneach. Go dtí seo tá os cionn 1,000 othar aistrithe chuig ospidéil ar fud na hEorpa chun cúram speisialaithe a fháil. Osclaíodh Mol Medevac nua de chuid an Aontais i mí Mheán Fómhair in Rzeszów na Polainne le haghaidh aslonnú leighis othar Úcránach. Cuirfidh an mol spás sábháilte ar fáil do na hothair atá ag teacht as an Úcráin sula gcuirfear ar aghaidh iad chun cóireáil a fháil in ospidéal i dtír Eorpach eile.

Sa bhreis air sin, bhunaigh an Coimisiún moil lóistíochta um chosaint shibhialta sa Pholainn, sa Rómáin agus sa tSlóvaic chun an chabhair is gá a dháileadh ar an Úcráin chomh tapa agus is féidir. Cuideoidh na moil sin chun an cúnamh atá á chur ar fáil trí Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta a sholáthar. 

An Sásra um Chosaint Shealadach

Is éard atá i gceist le cosaint shealadach:

 • cearta cónaithe
 • rochtain ar an margadh saothair faoi réir bheartais mhargadh saothair an Bhallstáit
 • rochtain ar thithíocht
 • cúnamh leasa shóisialaigh
 • cúnamh leighis nó cúnamh eile
 • leanaí agus déagóirí neamhthionlactha, tá siad i dteideal caomhnóireacht dhlíthiúil agus rochtain ar oideachas

Eolas do dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh

Lánaí Dlúthpháirtíochta

Leag an Coimisiún amach plean gníomhaíochta chun Lánaí Dlúthpháirtíochta a bhunú chun a chinntiú go mbeidh an Úcráin in ann grán a easpórtáil, ach na hearraí atá ag teastáil uaidh a iompórtáil freisin, ó chabhair dhaonnúil go beatha ainmhithe agus leasacháin. 

Ó mhí na Bealtaine i leith, d’éirigh leis na Lánaí Dlúthpháirtíochta an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • chuidigh siad chun níos mó ná 12.5Mt a easpórtáil ón Úcráin, rud a thug ioncam a bhí ag teastáil go mór don Úcráin agus a chabhraigh chun go mbainfeadh gráin amach na daoine atá i ngátar
 • i mí Mheán Fómhair amháin, easpórtáladh 6.6Mt de tháirgí Talmhaíochta na hÚcráine san iomlán – le 2.6 Mt trí Lánaí Dlúthpháirtíochta agus 4 Mt tríd an Muir Dhubh
 • chuir siad ar fáil tacaíocht theicniúil don Úcráin, don Mholdóiv agus do thíortha an Aontais chun nósanna imeachta a éascú agus chun dlús a chur leo, sin agus chun deireadh a chur le scrogaill ag an teorainn
 • síníodh comhaontuithe lasta leis an Úcráin agus leis an Moldóiv an 29 Meitheamh 2022 a bhuí leo chun idirthuras agus iompar ón dá thír agus chucu a éascú tuilleadh

Cineálacha eile tacaíochta

 • In earnáil an fhuinnimh rinneadh eangach leictreachais na hÚcráine a shioncrónú leis an Aontas Eorpach. Leanfaidh an tAontas de thacaíocht a thabhairt don Úcráin in earnáil an fhuinnimh, trí shreafaí cúltreo gáis chuig an tír a chinntiú. Beidh an Úcráin in ann leas a bhaint as ceannach comhpháirteach gáis, gáis nádúrtha leachtaithe (GNL) agus hidrigine san Aontas Eorpach.
 • Mhol an Coimisiún dleachtanna iompórtála ar na heaspórtálacha go léir ón Úcráin go dtí an tAontas a chur ar fionraí ar feadh bliana. Leis an togra, chuirfí bearta frithdhumpála agus cosanta uile an Aontais ar fionraí freisin ar feadh bliana i ndáil le heaspórtálacha cruach na hÚcráine. Ceapadh an chéim fhorleathan sin chun cuidiú le borradh a chur faoi easpórtálacha na hÚcráine chuig an Aontas agus staid dheacair na dtáirgeoirí agus na n-easpórtálaithe ón Úcráin a mhaolú.
 • D’iarr an Coimisiún ar oibreoirí teileachumarsáide na hEorpa síneadh a chur lena gcomhaontú aon táillí fánaíochta a chur ar fionraí nó a laghdú go suntasach d’Úcránaigh san Aontas, rud atá i bhfeidhm cheana le 3 mhí anuas.
 • Ó thús an chogaidh, tá dlús curtha ag an Aontas lena thacaíocht láithreach chun cibear-athléimneacht na hÚcráine a neartú le €10 milliún le haghaidh trealaimh, bogearraí agus tacaíocht ghaolmhar eile. Cuireadh €15 mhilliún eile ar fáil ón bpacáiste €330 milliún chun tacú le haistriú digiteach athléimneach.
 • Cuireann an tAontas tacaíocht ar fáil trí ráthaíochtaí an Aontais arna n-eisiúint ag institiúidí airgeadais, amhail BEI agus BEAF. Ba cheart go gcuirfeadh sé sin ar a chumas do rialtas na hÚcráine iasachtaí a thabhairt agus ar a gcumas do chuideachtaí seirbhísí ríthábhachtacha a thairiscint.

Tacaíocht don atógáil amach anseo

Ukraine public administration building

Ní mór iarracht mhór dhomhanda airgeadais a dhéanamh chun an Úcráin a atógáil tar éis an damáiste cogaidh. Ba cheart d’údaráis na hÚcráine an iarracht atógála a stiúradh i ndlúthchomhar leis an Aontas Eorpach agus le comhpháirtithe ríthábhachtacha eile, amhail G7 agus G20 agus tríú tíortha eile, chomh maith le hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Ina theannta sin, fógraíodh ardán comhordúcháin idirnáisiúnta, ‘an t-ardán atógála don Úcráin’, arna stiúradh ag an gCoimisiún i gcomhar leis an Úcráin. Bheadh an t-ardán freagrach as glacadh le plean atógála, plean a bheadh le dréachtú agus le cur chun feidhme ag an Úcráin, agus tacaíocht aici ón Aontas ó thaobh acmhainní riaracháin agus cúnamh teicniúil de. Thabharfadh sé le chéile na comhpháirtithe agus na heagraíochtaí tacaíochta, Ballstáit an Aontais san áireamh, comhpháirtithe déthaobhacha agus iltaobhacha eile agus institiúidí idirnáisiúnta airgeadais. Is mar bhreathnóirí a bheadh Parlaimint na hÚcráine agus Parlaimint na hEorpa rannpháirteach.

Chun tacú leis an bplean atógála, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an tSaoráid ‘RebuildUkraine’ a bhunú chun bheith ina príomhionstraim dlí le haghaidh thacaíocht an Aontais Eorpaigh, trí bhíthin meascán deontas agus iasachtaí. Bheadh an tsaoráid sin leabaithe i mbuiséad an Aontais, rud a chinnteodh trédhearcacht, cuntasacht agus bainistíocht fhónta airgeadais an tionscnaimh seo, agus nasc soiléir ann idir infheistíochtaí agus athchóirithe.

Tuilleadh eolais maidir le hatógáil na hÚcráine

Doiciméid