Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Príprava na odchod z Ukrajiny

Prehľad

Ak sa rozhodujete, že odídete z Ukrajiny a vycestujete do niektorej z krajín EÚ, pokiaľ možno, pri odchode si so sebou vezmite platné cestovné doklady. Chýbajúce cestovné alebo zdravotné doklady (osvedčenie o očkovaní, test na COVID-19) by však pre vás nemali byť prekážkou vstupu do EÚ.

Všetky krajiny EÚ hraničiace s Ukrajinou umožňujú vstup všetkým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine z humanitárnych dôvodov bez ohľadu na to, či majú biometrický pas. To sa vzťahuje aj na deti. Ak máte ukrajinskú štátnu príslušnosť a biometrický pas, môžete vstúpiť do EÚ na základe predloženia cestovného pasu. Vo všetkých ostatných prípadoch vám krajiny EÚ umožnia vstup z humanitárnych dôvodov.

Ako môžem preukázať svoju štátnu príslušnosť?

Tu je orientačný zoznam dokladov, ktoré môžete použiť na preukázanie ukrajinskej štátnej príslušnosti, aj keď ich platnosť už uplynula:

  • cestovné pasy akéhokoľvek druhu (cestovné pasy krajiny, diplomatické pasy, služobné pasy, kolektívne pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov),
  • národné preukazy totožnosti (vrátane dočasných a náhradných),
  • vojenské knižky a vojenské služobné preukazy,
  • námornícke knižky, služobné preukazy veliteľov námorných lodí a námornícke pasy,
  • osvedčenia o občianstve,
  • iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza občianstvo.

Ak máte inú štátnu príslušnosť a na účely vstupu do EÚ podliehate vízovej povinnosti, mali by ste predložiť svoje krátkodobé vízum, ak ho máte. Ak nemáte krátkodobé vízum, krajiny EÚ by vám napriek tomu mali povoliť vstup v záujme uľahčenia vašej repatriácie do krajiny pôvodu.

Budem podliehať hraničným kontrolám?

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine môžu krajiny EÚ vykonávať hraničné kontroly na svojich hraniciach, ale aj na inom, bezpečnom mieste vzdialenom od hranice. Kontroly sa môžu vykonávať počas vašej prepravy na takéto bezpečné miesto alebo po nej. Môže sa od vás vyžadovať, aby ste počas vykonávania týchto kontrol zostali orgánom k dispozícii na tomto bezpečnom mieste.

Aké sú moje práva a povinnosti?

Bez ohľadu na vašu štátnu príslušnosť máte nárok na okamžitú pomoc a bezodkladné poskytnutie informácií o vašich právach. To zahŕňa poskytnutie dočasného prístrešia a plnenie vašich základných potrieb, ako sú potraviny a lieky. Ďalšie práva sa môžu líšiť v závislosti od postavenia, ktoré vám bude v EÚ priznané.

Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov riadenia migrácie môžete byť kedykoľvek podrobení policajnej a inej administratívnej kontrole, a to aj na území členských štátov. Je dôležité spolupracovať s políciou, pohraničnou strážou alebo iným príslušným orgánom a poskytnúť im požadované doklady a informácie. Za určitých okolností sa od vás môže vyžadovať, aby ste zostali orgánom k dispozícii počas týchto kontrol v určených zariadeniach.

V prípade detí, ktoré prekračujú vonkajšie hranice samy, t. j. bez sprievodu rodičov alebo iných dospelých osôb, ktoré sú za ne zodpovedné, alebo bez toho, aby ich takéto osoby očakávali, a bez sprievodu známych dospelých osôb alebo bez toho, aby ich takéto osoby očakávali, by ste mali informovať úrady, ktoré vás odkážu na služby na ochranu detí.