Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Přehled

Před odjezdem z Ukrajiny do některé ze zemí EU si pokud možno s sebou vezměte platné cestovní doklady. Nicméně pokud žádný cestovní či zdravotní doklad (certifikát o očkování, test na covid-19) nemáte, nemělo by to být překážkou vašeho vstupu na území Unie.

Všechny země EU sousedící s Ukrajinou umožňují překročení hranice všem lidem prchajícím před válkou na Ukrajině z humanitárních důvodů bez ohledu na to, zda mají biometrický pas, či nikoli. To platí i pro děti. Máte-li ukrajinskou státní příslušnost a biometrický pas, bude vám umožněn vstup do EU po jeho předložení. V ostatních případech vás země EU přijmou z humanitárních důvodů.

Jak mám prokázat svou státní příslušnost?

Orientační seznam dokladů, kterými můžete prokázat ukrajinskou státní příslušnost i v případě, že jejich platnost skončila:

  • cestovní pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, hromadné pasy a náhradní cestovní doklady včetně pasů pro děti)
  • průkazy totožnosti (včetně dočasných a náhradních)
  • vojenské knížky a vojenské průkazy
  • námořnické knížky, kapitánské průkazy a námořnické pasy
  • osvědčení o státním občanství
  • jiné úřední doklady zmiňující nebo uvádějící státní občanství

V případě, že máte jinou státní příslušnost a vztahuje se na vás vízová povinnost pro vstup do EU, měli byste správně předložit své krátkodobé vízum. Pokud jej nemáte, měly by vám země EU i tak umožnit vstup na své území, aby usnadnily vaši repatriaci do země původu.

Budu podrobena hraniční kontrole?

S ohledem na současnou situaci na Ukrajině mohou země EU provádět hraniční kontroly nejen na hranicích, ale také na jiných bezpečných místech. Kontroly mohou být prováděny během přepravy na toto bezpečné místo nebo po jejím ukončení. Můžete být také požádána, abyste po dobu provádění kontroly zůstala orgánům veřejné moci k dispozici na daném bezpečném místě.

Jaká mám práva a povinnosti?

Bez ohledu na státní příslušnost máte nárok na okamžitou pomoc a informace o vašich právech. To zahrnuje dočasné přístřeší a uspokojení vašich základních potřeb, jako jsou potraviny a léky. Plnění dalších práv závisí na statusu, který v EU získáte, a může se proto lišit.

Z bezpečnostních důvodů a z důvodu řízení migrace je dále možné kdykoli provádět policejní a jiné správní kontroly, a to i na území členských států EU. Je důležité s policií, pohraniční stráží nebo jiným příslušným orgánem spolupracovat a poskytnout jim požadované dokumenty a informace. Za určitých okolností můžete být požádáni, abyste během kontrol zůstali těmto orgánům k dispozici v určených zařízeních.

V případě dětí, které překročily hranice samy, tj. děti, které nikdo dospělý nedoprovází ani je neočekává, byste měli informovat příslušné orgány a ty vás odkážou na příslušnou službu na ochranu dětí.