Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

EU:n apu Ukrainalle

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

EU tukee Ukrainaa horjumatta Venäjän jatkaessa hyökkäyssotaansa ja pyrkiessä laittomiin alueliitoksiin Ukrainassa. EU on sitoutunut jatkamaan poliittisen, taloudellisen, humanitaarisen, sotilaallisen ja diplomaattisen tuen antamista Ukrainalle ja sen kansalle niin kauan kuin on tarpeen.

Vahvat ja kattavat EU:n toimet

EU on tukenut Ukrainaa kaikkiaan yli 98 miljardilla eurolla Venäjän hyökkäyssodan alusta lukien. Määrä sisältää 

47,9 miljardia euroa Team Europe -tukea Ukrainan talouden, yhteiskunnan ja rahoitustilanteen kestokyvyn vahvistamiseen 

noin 33,1 miljardia euroasotilaallista apua, mistä määrästä 11,1 miljardia euroa Euroopan rauhanrahastosta 

noin 17 miljardia euroa EU:hun sotaa paenneiden ukrainalaisten tarpeisiin vastaamiseksi jäsenmaissa. 

EU ja sen jäsenmaat ja rahoituslaitokset ovat päättäneet soveltaa Team Europe -lähestymistapaa vastauksena Venäjän hyökkäyssotaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne tekevät yhteistyötä ja yhdistävät resurssinsa ja asiantuntemuksensa Ukrainalle annettavan tuen vaikutuksen maksimoimiseksi. 

Hyökkäyksen alusta lukien Ukrainaa on tuettu 43,4 miljardilla eurolla Team Europe -yhteistyössä. Tukimuodot:

 • makrotaloudellinen rahoitusapu 
 • budjettituki 
 • hätäapu 
 • kriisitilanteen apu 
 • humanitaarinen apu 

Makrotaloudellinen hätäapu ja budjettituki

Ukrainan tukemiseen varattiin vuonna 2023 EU:n talousarviosta 19,5 miljardia euroa lyhyen aikavälin apuun. Siihen sisältyi 18 miljardin euron tukipaketti edullisina lainoina, jotka myönnettiin vuonna 2022 lainoina ja avustuksina myönnettyjen 11,6 miljardin euron lisäksi. Tuen ansiosta Ukraina on voinut

 • jatkaa palkkojen ja eläkkeiden maksamista
 • kunnostaa sodan vahingoittamaa kriittistä infrastruktuuria
 • ylläpitää tärkeimpiä julkisia palveluja, kuten sairaaloita, kouluja ja uudelleensijoitettavien ihmisten asuttamista
 • varmistaa makrotaloudellisen vakauden.

Ukrainan tukiväline: Tukea elpymiseen, jälleenrakennukseen ja EU-jäsenyysvalmisteluihin

EU on perustanut vuosiksi 2024–2027 uuden rahoitusvälineen, josta annetaan Ukrainalle tukea pitkän aikavälin elpymistoimiin ja EU-jäsenyyden valmisteluun. Ukrainan tukivälineen kautta EU voi näinä vuosina myöntää 50 miljardia euroa taloudellista tukea ennakoitavalla ja joustavalla tavalla.

Ennen kuin tukivälineen ehdot lyödään lukkoon, komissio voi myöntää Ukrainalle hätärahoitusta enintään 1,5 miljardia euroa kuukaudessa tietyn määräajan kuluessa. Näin varmistetaan, että Ukraina voi panostaa sotatoimiin rintamalla ja jatkaa silti palkkojen ja eläkkeiden maksua ja julkisten peruspalvelujen ylläpitämistä. Ukraina on tähän mennessä saanut tästä välineestä tukea 4,5 miljardia euroa.

Tukiväline osoittaa, että EU on sitoutunut tukemaan Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan torjunnassa ja maan matkalla kohti EU-jäsenyyttä.

Lisätietoa Ukrainan tukivälineestä

Ukrainan talouden tukitoimet

Euroopan komissio ja Ukraina allekirjoittivat helmikuussa 2023 sopimuksen Ukrainan osallistumisesta EU:n sisämarkkinaohjelmaan. Sopimuksella tuetaan ukrainalaisia yrityksiä edistämällä 

 • markkinoille pääsyä  
 • suotuisaa liiketoimintaympäristöä 
 • kestävää kasvua  
 • kansainvälistymistä. 

Euroopan komissio ehdotti tammikuussa 2024, että Ukrainasta EU:hun suuntautuvaan vientiin sovellettavien tullien, kiintiöiden ja kaupan suojatoimenpiteiden keskeyttämistä jatketaan kesäkuuhun 2025. Komissio on tämän jälkeen ehdottanut keskeytyksen jatkamista vuodella.

EU antaa tukea myös rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), myöntämien takausten avulla. Näin Ukrainan hallitus voi jatkaa luotottamista ja yritykset voivat tarjota kriittisen tärkeitä palveluja. 

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

32 maata
on tarjonnut apua
Yli 145 000 tonnia
apua luontoissuorituksina

  Lisäksi EU-maat ja kumppanit ovat toimittaneet Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta yli 145 000 tonnia luontoissuorituksina annettavaa apua, jonka arvoksi on arvioitu yli 798 miljoonaa euroa. EU ja sen jäsenmaat ovat myöntäneet humanitaariseen miinanraivaukseen yli 110 miljoonaa euroa; määrästä 21,5 miljoonaa euroa rahoitetaan EU:n talousarviosta.

  Vuonna 2022 EU mobilisoi 330 miljoonaa euroa hätätilanteen tukiohjelmaan, jolla autetaan turvaamaan perushyödykkeiden ja -palvelujen, kuten koulutuksen sekä terveyden- ja elintarvikehuollon, saatavuus. Ohjelmasta on tuettu myös väestön, niin maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten kuin vastaanottajayhteisöjenkin, suojelua sekä pk-yrityksiä ja maataloutta.  

  Tavoitteena on myös kunnostaa siviili-infrastruktuuria, varmistaa energiaturvallisuus sekä vahvistaa kyberturvallisuutta, tiedotusvälineiden vapautta ja disinformaation torjuntaa. Meneillään olevia hankkeita, joiden arvo on 286 miljoonaa euroa, on mukautettu vastaamaan kaikkein kiireellisimpiin tarpeisiin. 

  Hätäavun logistiikkakeskukset ja rescEU-apu

  Ukrainan nopeasti kasvavien tarpeiden johdosta maahan on toimitettu lääkintätarvikkeiden, hätämajoitusyksikköjen ja generaattoreiden lisäksi erityistarvikkeita kansanterveydellisten riskien, kuten kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien, varalta rescEU-valmiusvarastoista.  

  Kaiken kaikkiaan Ukrainalle on annettu sodan alusta lukien 127 miljoonaa euroa rescEU-tukea.

  EU koordinoi kiireellistä hoitoa tarvitsevien ukrainalaispotilaiden evakuointeja ja on tähän mennessä siirtänyt yli 3 100 potilasta erikoissairaanhoitoon sairaaloihin eri puolille Eurooppaa.  

  Syyskuussa 2022 avattiin EU:n Medevac-keskuksen Rzeszówissa Puolassa. Siellä potilaat voivat turvallisesti odottaa siirtoa sairaalahoitoon johonkin toiseen Euroopan maahan. 

  Lisäksi komissio on perustanut Puolaan, Romaniaan ja Slovakiaan pelastuspalvelualan logistiikkakeskuksia, jotta apu Ukrainaan saadaan toimitettua mahdollisimman nopeasti. Nämä keskukset auttavat kanavoimaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta annettavaa apua. 

  Ukraina liittyi 21.4.2023 EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Tällä eurooppalaisella solidaarisuusjärjestelyllä autetaan katastrofin koettelemia maita. 

  Tilapäinen suojelu

  EU aktivoi tilapäistä suojelua koskevan direktiivin välittömästi hyökkäyksen alettua. Direktiivin nojalla Ukrainan sotaa pakenevat saavat EU:ssa tiettyjä oikeuksia, muun muassa

  oleskeluluvan

  asianmukaisen majoituksen

  terveydenhoitopalveluja

  koulutusta lapsille

  EU-maat ovat ottaneet direktiivin nojalla vastaan yli neljä miljoonaa ukrainalaista, ja järjestelyn voimassaoloa on jatkettu maaliskuuhun 2025 saakka.  

  Komissio on lisännyt varainkäytön joustavuutta, jotta EU-maat voivat käyttää myös käyttämättä jääneitä koheesiorahastovaroja Ukrainasta paenneiden tukemiseen. Käyttöön on näin saatu 17 miljardia euroa. 

  Tietoa sotaa pakeneville ihmisille

  Solidaarisuuskaistat

  Euroopan komissio ja Ukrainan EU-naapurit ottivat 12.5.2022 käyttöön solidaarisuuskaistat EU:n ja Ukrainan välillä osana vastatoimia, joita EU toteuttaa Venäjän hyökkäyksen johdosta. Solidaarisuuskaistat ovat tärkeitä käytäviä, joita hyödynnetään Ukrainan maatalousviennissä ja sen tarvitsemien tavaroiden tuonnissa humanitaarisesta avusta eläinten rehuihin ja lannoitteisiin. 

  Solidaarisuuskaistojen ansiosta on toukokuusta 2022 lukien 

  • viety Ukrainasta noin 122 miljoonaa tonnia maataloustuotteita, muun muassa noin 64 miljoonaa tonnia viljaa, öljysiemeniä ja muita niihin liittyviä tuotteita
  • tuotu Ukrainaan yli 45 miljoonaa tonnia tavaroita, muun muassa sotilasapua, humanitaarista apua ja polttoaineita
  • annettu Ukrainalle, Moldovalle ja EU-maille teknistä tukea rajamenettelyjen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi ja pullonkaulojen poistamiseksi 
  • Ukrainan ja Moldovan kanssa allekirjoitettiin 29.6.2022 rahtisopimukset, joilla tavaroiden kauttakulkua ja kuljetuksia helpotetaan entisestään. 

  Solidaarisuuskaistojen laajentamiseen on sittemmin myönnetty yli 2 miljardia euroa komission, Euroopan investointipankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja Maailmanpankin rahoitusta.

  Lisätietoa EU:n ja Ukrainan solidaarisuuskaistoista

  Tuki ukrainalaislasten koulukäyntiin

  Energiasektorin tuki

  Ukrainan sähköverkko synkronoitiin EU:n verkkoihin maaliskuussa 2022. EU jatkaa Ukrainan energiasektorin tukemista, jotta voidaan varmistaa maakaasun vastakkaisvirtaus Ukrainaan. Ukraina voi myös osallistua EU:n yhteisiin kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn hankintoihin. 

  EU on lisäksi toimittanut Ukrainaan yli 8 400 generaattoria ja 35 miljoonaa LED-lamppua. 

  Kaakkois-Euroopan energiayhteisön perustamasta Ukrainan energiatukirahastosta on Euroopan komission pyynnöstä osoitettu yli 332 miljoonaa euroa Ukrainan energiasektorin välittömien tarpeiden kattamiseen.  

  Tuki yhteyksien ja teknologian kehittämiselle

  Komissio on kehottanut eurooppalaisia teleoperaattoreita jättämään edelleen kantamatta verkkovierailumaksut ukrainalaisilta EU:ssa tai alentamaan niitä merkittävästi. 

  EU ja Ukraina allekirjoittivat kesäkuussa 2023 sopimuksen Ukrainan osallistumisesta Verkkojen Eurooppa -välineeseen. Näin ukrainalaiset hankevastaavat voivat hakea EU-rahoitusta liikenne-, energia- ja digihankkeisiin, mikä parantaa Ukrainan yhteyksiä EU-naapureihinsa. 

  Komissio avasi joulukuussa 2023 uuden Horisontti Eurooppa -toimiston Kiovaan. Ukrainan osallistuminen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan auttaa sitä turvaamaan tutkimus- ja innovointiekosysteeminsä ja kehittämään sitä edelleen.  

  Sodan alkamisen jälkeen EU on kasvattanut tukeaan kyberuhkien sietokyvyn vahvistamiseen myöntämällä Ukrainalle 10 miljoonaa euroa laitteisiin, ohjelmistoihin ja muuhun oheistukeen. Lisäksi on myönnetty 19 miljoonaa euroa digitalisaation tukemiseen. 

  Tuki jälleenrakentamiselle

  Tuki Venäjän saattamiselle vastuuseen

  EU tukee 7,25 miljoonan euron hankkeella Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia Venäjän Ukrainassa tekemistä sotarikoksista, jotta syylliset saataisiin oikeuden eteen. Lisäksi Eurojust tukee Puolan, Latvian, Viron, Slovakian, Romanian, Liettuan ja Ukrainan perustamaa EU:n yhteistä tutkintaryhmää (jossa ovat mukana Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ja Europol) sen pyrkimyksissä tutkia Ukrainassa tehtyjä kansainvälisiä rikoksia.

  Euroopan komissio on perustanut Ukrainaan kohdistuneen hyökkäysrikoksen syytteeseenpanoon liittyvän kansainvälisen keskuksen. Haagissa sijaitseva keskus on osa yhteistä tutkintaryhmää, ja se tukee Ukrainassa tehtyjä sotarikoksia koskevien tutkimusten koordinointia ja todisteiden keräämistä. 

  Venäjän keskuspankin varoja on pysäytetty EU:ssa noin 200 miljardin euron arvosta. Luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen yksityisiä varoja on tähän mennessä jäädytetty yli 28 miljardia euroa.

  Lue lisää Venäjän saattamisesta vastuuseen

  Tätä sivua on päivitetty viimeksi 20.3.2024.

  Asiakirjat

  24. MAALISKUUTA 2023
  Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment