Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
ES solidaritāte ar Ukrainu

Ukrainas bēgļi: piekļuve darba tirgum

Šī informācija ir pieejama arī šādās valodās: ukraiņu | українська | krievu | русский

Piekļuve darba tirgum

Personām, kam ir tiesības uz pagaidu aizsardzību, vajadzētu būt iespējai īstenot algotu profesionālu darbību vai pašnodarbinātas personas darbību, iesaistīties arodmācībās, un attieksmei pret šīm personām atalgojuma un citu nosacījumu ziņā dalībvalstīs ir jābūt tādai pašai kā pret pašu darba ņēmējiem. 

Pasākumi, kas veikti attiecībā uz piekļuvi darba tirgum 

  • Komisija palīdz cilvēkiem, kas ierodas no Ukrainas, apgūt vajadzīgās prasmes, lai viņi varētu ienākt ES darba tirgū. Atbalsts var tikt finansēts no kohēzijas politikas un jaunajiem kohēzijas pasākumiem bēgļu atbalstam Eiropā (CARE), kā arī Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Tas varētu ietvert, piemēram, valodu kursus, konsultācijas vai pamata apmācību. 
  • Valodu prasmes un digitālās pamatprasmes var tikt sekmētas ar Prasmju pilnveides paktā paredzēto tīklu palīdzību; šis pakts ļauj savienot reģionālās iestādes, izglītības organizācijas un Ukrainai domātas palīdzības NVO. 
  • Komisija ir pievienojusi ukraiņu valodu ES prasmju profila noteikšanas rīkam, kas paredzēts trešo valstu valstspiederīgajiem. Mērķis ir palīdzēt Ukrainas pilsoņiem, kuri meklē darbu vai vēlas turpināt studijas. 
  • Komisija ir publicējusi ieteikumu atvieglot Ukrainā iegūtas akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Tā darba devēji un mācību iestādes varēs labāk noteikt ES ieceļojošo ukraiņu kompetences. 
  • Eiropas Izglītības fonds palīdz ES, dalībvalstu un Ukrainas iestādēm salīdzināt Ukrainas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras. Tas ir arī izveidojis resursu vietni, lai palīdzētu gan tiem ukraiņiem, kam ir vajadzīga palīdzība viņu kvalifikācijas atzīšanā, gan tiem, kuriem vajadzīga palīdzība kvalifikācijas izskaidrošanā. 
  • Valstu nodarbinātības dienestiem aktīvā darba tirgus politikā ir uzdevums izmantot neseno iebraucēju prasmes un tās saskaņot ar darba tirgu. 
  • Komisija arī plāno izveidot tīmeklī bāzētu talantu rezervi pārvietotajām personām no Ukrainas; pateicoties šai rezervei būs iespējama vakanču piemeklēšana atbilstīgi personas prasmēm.

ES talantu fonds

Komisija ir izveidojusi tīmeklī bāzētu talantu fondu (projektu “EU Talent Pool”), lai cilvēkiem, kas bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā, palīdzētu atrast darbu ES.

Izmēģinājuma projekts “EU Talent Pool” ir pieejams angļu, ukraiņu un krievu valodā, un to īsteno, izmantojot EURES portālu. Tas apvieno valstu nodarbinātības dienestus, privātās nodarbinātības aģentūras un darba devējus visā ES. EURES portālā ir vairāk nekā 3 miljoni brīvo darbvietu un 4000 darba devēju, un tajā ir aicināti pieteikties jauni darba devēji.

ES talantu fonda izmēģinājuma projekts ir atvērts visiem darba meklētājiem, kuri saņem pagaidu aizsardzību saskaņā ar ES Pagaidu aizsardzības direktīvu vai pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas nodrošina viņiem tiesības strādāt.

Pēc reģistrēšanās rīks palīdz darba meklētājiem, izmantojot procesu, kurā viņi var identificēt savas prasmes un augšupielādēt savu CV. CV, kas publicēti ES talantu fonda izmēģinājuma projektā, būs redzami valsts nodarbinātības dienestiem visās iesaistītajās valstīs, kā arī reģistrētiem darba devējiem visās valstīs, kas ir daļa no Eiropas Nodarbinātības dienestu sadarbības tīkla (EURES). Darba meklētāji var arī pārlūkot visas EURES portālā publicētās brīvās darbvietas.

ES talantu fonds

Informācija no valstu ministrijām un nodarbinātības aģentūrām

Čehijas Republika